نمونه سوالات ارسال شده از اداره

« فصل 1»                                                         توانایی تشخیص عوامل مؤثر بر محیط

1- پوشش کف کارگاه باید به گونه ای باشد که به راحتی تمیز شود.             ص ¢                 غ £

2- در فضای کارگاه راسته دوزی از چه رنگهایی باید استفاده شود؟ از رنگها روشن مثل سفید و کرم

3- مساحت کارگاه خیاطی حداقل 3 متر مربع برای یک هنر جو می باشد.       ص ¢                 غ £

4- حداقل ارتفاع کارگاه از کف تا سقف 5/2 تا 5 متر می باشد.                    ص £                 غ ¢

5- روشنایی کارگاه باید حتماً از نور سفید استفاده شود.                              ص £                 غ ¢

6- کارگاه خیاطی باید دارای یک درب خروجی و یک درب ورودی باشد.        ص ¢                 غ £

7- روشنایی کارگاه خیاطی بهتر است نور زرد توأم با نور سفید باشد.              ص ¢                 غ £

8- در کارگاه خیاطی از چه نوری استفاده می شود؟

الف) نورهای خیره کننده £            ب) نور مستقیم £               ج) نور غیر مستقیم و کافی¢     د) نور چراغ های مهتابی£

9- عوامل فیزیکی مؤثر بر محیط کارگاه کدامند؟

الف) نور کافی، تهویه مناسب و کفپوش مناسب £                                               ب) نصب کپسول آتش نشانی، رنگ مناسب £

ج) امکانات رفاهی، نور تهویه£                                                                      د) موارد الف و ب ¢

10- از مهم ترین اصول کار در محیط کارگاه کدامیک از موارد زیر است؟

الف ) نور محیط £               ب) نیروی انسانی £              ج) پوشیدن لباس کار ¢                  د) هیچکدام £

11- از وظایف مهارت آموزان در کارگاه راسته دوزی چیست؟

الف) حضور به موقع، رعایت ادب £                                             ب) رعایت نکات ایمنی، پرهیز از سهل انگاری£

ج) صرفه جویی، استفاده صحیح از وسایل £                               د) تمام موارد ¢

12- عوامل فیزیکی مؤثر بر محیط کارگاه را نام ببرید؟ 1- نور کافی 2- تهویه مناسب  3- دمای مناسب  4- وسایل و ابزار مربوط به خیاطی 5- کفپوش مناسب 6- میز و صندلی استاندارد7- نصب کپسول آتش نشانی 8- رنگ مناسب .

13- یک مورد از عوامل فیزیکی محیط کار را نام ببرید؟ نصب کپسول آتش نشانی

14- کف کارگاه خیاطی از چه پوشیده شده است؟از موزائیک یا سنگ

15- میز و صندلی استاندارد متناسب با چیست؟ باید متناسب با بدن و کار باشد

16- برای اینکه هوای کارگاه حالت دم کرده نباشد چه چیزی لازم است؟ باید تهویه داشته باشد

17- فضای کارگاه راسته دوز چگونه باید باشد؟ باید از رنگهای روشن استفاده شود

18- برای اینکه افراد بتوانند بدرستی در کارگاه نفس بکشند چه چیزی لازم است؟ باید تهویه داشته باشد

19- چگونه خنکی هوای کارگاه در فصل گرما تأمین می شود؟ بوسیله کولر یا پنکه

20- چرا باید در کارگاه نور کافی باشد؟ تا از کمبود نور رنج نبرند و چشمانشان دچار مشکل نشود .

21- چه کفپوشی مناسب کف کارگاه خیاطی است توضیح دهید؟ سنگ یا موزاییک تا براحتی نظافت شوند .

22- به نظر شما چرا باید صندلی کارگاه متناسب با بدن و کار باشد شرح دهید؟ برای جلوگیری از خستگی و عوارض ناشی از مشکلات ستون فقرات

23- یک پیشنهاد برای رفع خستگی در کارگاه را بنویسید؟ در فاصله یک یا دو ساعت کار قدری قدم بزنید یا چند حرکت ورزشی مفید انجام دهید .

 

« فصل 2»                                                   توانایی شناخت و بکارگیری ابزار کار

1- میز و صندلی کارگاه باید قابل تنظیم باشد، امکان تنظیم آن بوسیله خیاط وجود داشته باشد.      ص ¢                      غ £

2- از آهن ربا جهت جمع کردن سوزن و سنجاق های  پراکنده استفاده می شود.                         ص ¢                      غ £

3- ماکو وسیله ای جهت تنظیم نخ روی چرخ است.                                                             ص £                      غ¢

4- برای علامت گذاری بر روی الگو از صابون خیاطی استفاده می شود؟                                   ص £                      غ ¢

5- در هنگام کار با سوزن دستی از انگشتانه استفاده می کنیم.                                                 ص ¢                      غ £

6- در خیاطی متر وسیله ایست برای اندازه گیری  که اندازه های آن 150 سانتی متر است.            ص ¢                      غ £

7- اندازه متر خیاطی 100 سانتی متر است.                                                                        ص £                      غ ¢

8- اندازه میز برش از زمین به اندازه 150 تا 200 سانتی متر است.                                           ص £                      غ ¢

9- اندازه میز برش از سطح زمین بین 90 تا 100 سانتی متر است.                                           ص ¢                      غ £

10- از رولت خیاطی برای علامت گذاری بر روی پارچه  استفاده می کنیم.                                ص £                      غ ¢

11- به وسیله ای که پارچه را با آن برش می زنیم سوزن گفته می شود.                                    ص £                      غ ¢

12- از بشکاف برای علامت زدن بر روی کاغد استفاده می کنیم.                                             ص £                      غ ¢

13- برای بازکردن جاکمه و درزهای لباس از وسیله ای بنام بشکاف استفاده می کنیم.                  ص ¢                       غ £

14- برای کشیدن خطهای عمودی بر روی پارچه از گونیا استفاده می کنیم.                                ص ¢                      غ £

15- چرخهای خانگی یا دستی را با وسیله ای بنام دینام برقی می کنند.                                      ص ¢                     غ £

16- چنانچه کارپیش­بر بالاتر از حد معمول باشد چه اتفاقی می افتد؟

الف) قدرت رد کردن پارچه را ندارند. £                                           ب) حرکت پارچه کند و میزان بخیه ها نامنظم ¢

ج) میزان بخیه ها نامرتب £

17- کار دستگاه تنظیم نخ رو چیست؟

الف) نخ را هدایت می کند. £          ب) طول بخیه را تنظیم می کند. £                ج) دوخت را تنظیم می کند. ¢                 د)نخ را شل می کند. £

18- میزان درشتی و ریزی بخیه ها بر عهده ی کدام دستگاه است؟

الف) دستگاه کشش نخ رو £           ب) دستگاه کشش نخ زیر£          ج) دستگاه تنظیم طول بخیه ¢             د) ماسوره £

19- برای چیدن نخهای اضافی روی کار از چه وسیله ای استفاه می کنیم؟

الف) رولت  £                          ب) نخ چین  ¢                       ج) بشکاف £                          د) تیغ £

20- برای علامتگذاری روی پارچه  از چه وسیله ای استفاده می کنیم؟

الف) رولت £                     ب) صابون خیاطی ¢                      ج) سوزن £                        د) مداد£

21- وسیله ایست برای اندزه گیری که طول آن 150 سانتی متر است؟

الف) خط کش £                ب) گونیا £                                  ج) متر ¢                            د) هیچکدام£

22- این توضیحات مربوط به کدام نوع نخ است . این نوع نخ به خوبی روی پارچه می خوابد و گره نمی خورد و ظریف است.

الف) نخ پشمی £         ب) نخ قرقره £                             ج) نخ کوک£                      د) نخ ابریشمی¢

 

23- وسیله ایست  که با کمک آن به راحتی می توان سوزن دستی یا سوزن چرخ را نخ کرد.

الف) ماسوره £             ب) دست £                              ج) سوزن نخ کن ¢                   د) جاسنجاقی£

24- انواع گوناگون نخ را نام ببرید؟

الف) نخ کوک، قرقره، ابریشمی، گلدوزی ¢                           ب)نخ گلدوزی، نخ خیاطی £

ج) نخ کاموا، کوک، قرقره £                                                   د) گلدوزی، دمسه، کوک £

25- وسیله ایست برای محافظت از انگشتان هنگام دوخت با دست؟

الف) دستکش £                    ب) جاسنجاقی£                              ج) انگشتانه ¢             د) همه موارد£  

26- از سنجاق ته گرد به چه عنوانی استفاده می وشد؟

الف) برای ثابت نگه داشتن الگو روی پارچه £                      ب) برای ثابت نگه داشتن دو تکه پارچه به هم £

ج) کاربردی در خیاطی ندارد £                                            د) موارد الف و ب درست است ¢

27- جهت جمع آوری سوزن و سنجاقهای پراکنده از چه وسیله ای استفاده می کنیم؟

الف) جارو £                   ب) دست £                 ج) جاسنجاقی£                 د) آهن ربا¢

28- برای کپی کردن الگو بر روی پارچه از چه چیزی استفاده می کنیم؟

الف) صابون خیاطی £              ب) مل خیاطی £               ج) کاربن ¢               د)رولت خیاطی£

29- کدام نخ بیسترین مصرف را در خیاطی دارد که مخصوص دوخت با دست و چرخ است؟

الف) نخ کوک £               ب) نخ ابریشمی £                       ج) نخ قرقره ¢                د) نخ گلدوزی£

30- چرا باید از قیچی مخصوص خیاطی برای بریدن کاغذ و اشیاء استفاده نکنیم؟

الف) چون قیچی کند می شود. ¢                                   ب) چون خیلی تیز است و خطرناک است £

ج) اشکالی ندارد استفاده کنیم £                                 د) موارد الف و ب £

31- وسیله ایست برای برطرف کردن چروک لباس و صاف کردن لباسها؟

الف) خط کش £                      ب) قیچی £                    ج) اتو ¢                 د) میز اتو£

32- از لوازم اصلی دوخت که به دو صورت خانگی و صنعتی استفاده می شود ؟

الف) چرخ خیاطی ¢           ب) قیچی برقی £                        ج) راسته دوز£              د) چرخ £

33- وسیله ایست که نخ را به دور آن می پیچند و به عنوان نخ زیر کاربرد دارد؟

الف) ماکو £                     ب) قرقره £                             ج) ماسوره ¢                 د) پایه چرخ £

34- اشکال چرخ خیاطی دستی چیست؟

الف) سرعت کم £                                            ب) چون هر دو دست کار می کند سرعت کم و دوخت مشکل است ¢

ج) یک نوع دوخت دارد£                                 د) موارد الف و ج درست است £

35- ماشین دستی توسط چه چیزی به حرکت در می آید؟

الف) دسته ¢                      ب) رکاب £              ج) پا £                       د) موارد الف و ب درست است£

36-  هنگام پرکردن ماسوره در چرخ خیاطی دستی چه کنیم تا سوزن چرخ حرکت نکند؟

الف) سوزن چرخ را در می آوریم £        ب) ماسوره با دست پر می شود£           ج) مهره وسط فلکه چرخ را شل کنیم ¢          د) هیچکدام £

37- چه وسیله ای پارچه را هنگام دوخت محکم نگه می دارد؟

الف) دستها £               ب) سوزن چرخ £         ج) پایه چرخ ¢                د) کار پیش بر

38- نقش کار پیش بر در چرخ خیاطی چیست؟

الف) حرکت درآوردن پارچه £              ب) رد کردن پارچه £            ج) نگه دارنده پارچه £             د) موارد الف و ب ¢

39- هنگامی که نخ اضافی رد بشود و در ماسوره گیر کند و چرخ حرکت نکند مشکل کجاست؟

الف) ترتیب نخ کردن چرخ رعایت نشده £                       ب) نخ از شیطانک عبور نکرده ¢

ج) نخ تمام شده £                                                          د) ماسوره خوب جا نیفتاده است £

40- اگر کار پیش بر بیش از اندازه پایین قرار بگیر چه می شود؟

الف) حرکت پارچه کند می شود       £   ب) میزان بخیه ها مرتب نیست £           ج) قدرت رد کردن پارچه را ندارد¢                   د) همه موارد £

41- دستگاه تنظیم طول بخیه کارش چیست؟

الف) طول بخیه ها را اندازه می گیرد£                                              ب) تعداد بخیه ها را می شمارد £

ج) درشتی و ریزی بخیه را تنظیم می کند ¢                                     د) جنس پارچه را معین می کند £

42- بخیه های ریز برای چه نوع پارچه ای کاربرد دارد؟

الف) تور £                     ب) بافت درشت £                   ج) لطیف ¢                  د) موارد  الف و ب £

43- از چه وسیله ای برای شکافت درزها و بازکردن سوراخ جادکمه استفاده می شود؟

الف)بشکاف ¢                     ب) سوزن £                  ج) قیچی £                د)  رولت £

44- در مواردی که نیاز است چند لایه پارچه با هم بریده شود از کدام قیچی استفاده می شود؟

الف) قیچی دالبر £          ب) قیچی زیگزاگ £             ج) قیچی ساده £                        د) قیچی برقی ¢

45- در موقع کوک زدن برای محافظت از انگشتان از چه وسیله ای استفاده می کنیم؟

الف) انگشتانه ¢                        ب) دستکش £                 ج) چسب دست £             د) پنبه £

46- اندازه متر خیاطی کدام مورد می باشد؟

الف) 120 سانتی متر £            ب) 150 سانتی متر ¢           ج) 140 سانتی متر £          د) 90 سانتی متر £

47- متر چگونه درجه بندی شده است؟

الف) برچسب میلی متر £        ب) برجسب دستی £             ج) برحسب سانتی متر و میلی متر ¢                 د) برچسب اینچ £

48- کدامیک از نخهای زیر مخصوص گلدوزی است؟

الف) نخ قرقره £             ب) نخ کوک £               ج) نخ ابریشمی ¢              د) نخ پلیستر £

49- برای چیدن نخ های اضافی از کدام قیچی استفاده می کنیم؟

الف) قیچی معمولی £       ب) قیچی دالبر £              ج) قیچی نخ چین ¢           د) قیچی کاغذ بری £

50- برای وصل الگو به پارچه و ثابت نگه داشتن آن از کدام وسیله استفاده می کنیم؟

الف) چسب نواری £           ب) سوزن خیاطی £                 ج)  سنجاق ته گرد ¢                   د) کاربن £

51- خصوصیات نخ کوک را بنویسید؟

الف) تابیده باشد. £                  ب) ضخیم باشد£         ج) فاقد گره و آهار باشد ¢         د) آهاردار باشد £

52- مهمترین ابزارهای اندازه گیری در دوخت عبارتند از:

الف) متر £                      ب) رولت £                       ج) بشکاف £                            د) متر، خط کش ساده مدرج ¢

53- برای انتقال الگو بر روی پارچه از چه روشهایی استفاده می شود؟

الف) صابون یا مل £             ب) کاربن و رولت £           &n

/ 0 نظر / 349 بازدید