بودچه بندی پایه سوم

 

مهر

بودجه بندی پایه سوم راسته دوزی

 

 

وسایل مورد نیاز

عملیات کارگاهی

معلومات نظری

عنوان توانایی

زمان آموزش

هفته

عملی

تئوری

میز ، صندلی ،دستگاه تهویه هوا فیلم،کپسول آتش نشانی

- دستگاه تهویه هوا را روشن می کند

- نور کارگاه را کنترل می کند

- کارگاه را از نظر نظافت و مرتب بودن کفپوش بررسی می کند

- بطور صحیح پشت میز الگو ، چرخ و اتو می نشیند

- در جلسسات آموزشی به موقع حضور پیدا می کند

- با دیگر کارآموزان ارتباط مؤثر برقرار می کند

عوامل مؤثر فیزیکی در محیط کار را شرح دهد

عوامل عوامل مؤثر فیزیولوژیکی محیط کار را توضیح دهد

عوامل مؤثر شیمیایی در محیط کار را شرح می دهد

رفتار حرفه ای در محیط کارگاه را شرح می دهد

توانایی تشخیص عوامل موثر بر محیط کار

6

3

1

انواع چرخ خیاطی ، اتو ، میز اتو ، ژانت

در هنگام کار متناسب با نوع کار از ابزار کار استفاده می‌کند

ابزار کار را نام می برد

کاربرد هر یک از ابزار کار راتوضیح می دهد

توانایی شناخت و بکار گیری  ابزار کار

5/5

2

انواع چرخ خیاطی ، اتو ، میز اتو ، ژانت

در هنگام کار متناسب با نوع کار از ابزار کار استفاده می‌کند

--------------------------------------------

توانایی شناخت و بکار گیری  ابزار کار

5/2

-

2

کپسول آتش نشانی ، تابلوهای  آموزشی ، فیلم آموزشی ، جعبه کمکهای اولیه ، لباس کار ، ابزار نظافت کار

دستگاه قبل از شروع کار از نظر سالم بودن کنترل شود .

هنگام توقف کار ، سرویس و نظافت ، دستگاه را خاموش کند .

فاصله مناسب با سوزن چرخ یا تیغه قیچی رعایت شود .

لباس کارگاه بپوشد

نظافت ابزار و محیط کار در پایان انجام شود

وسایل حفاظتی و بهداشت محیط کار را نام ببرد

جعبه کمکهای اولیه ، کاربرد و انضمام آن را میشناسد

اصول پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی محیط کار را توضیح می‌دهد

اصول بهداشت محیط کار را توضیح می‌دهد

توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت

8

3

چرخ خیاطی خانگی

------------------------------------------

چرخ خیاطی خانگی را می‌شناسد

موارد استفاده چرخ خیاطی خانگی را توضیح می‌دهد

نحوه راه اندازی چرخ خیاطی خانگی را نمایش می دهد

- توانایی راه اندازی  انواع چرخ خیاطی خانگی

-

3

چرخ اورلوگ  ،روغن مخصوص روغن کاری ، پیچ گوشدی ،انواع سوزن سرگرد کوتاه چرخهای اورلوگ

نخ را بطور صحیح از قسمتهای مختلف چرخ خیاطی خانگی عبور می ‌دهد.

درجه کشش نخ را مناسب با نوع پارچه و نخ تنظیم می‌کند

چرخ خیاطی اورلوگ را می‌شناسد

موارد استفاده چرخ خیاطی اورلوگ را توضیح می‌دهد

نحوه راه اندازی چرخ خیاطی خانگی را نمایش می دهد

- توانایی راه اندازی  انواع چرخ خیاطی اورلوگ

5/11

5

3

چرخ صنعتی (راسته دوز ) ،روغن مخصوص روغن کاری ، پیچ گوشدی ، ماکو ماسوره ، انواع سوزن سرگرد بلند چرخهای صنعتی

ماسوره را بطور صحیح نخ می‌کند و در ماکو قرار می‌دهد .

نخ را بطور صحیح از قسمتهای مختلف چرخ خیاطی خانگی عبور می ‌دهد.

ماکو را به طور صحیح در قاب ماکوی چرخ می‌گذارد

درجه کشش نخ را مناسب با نوع پارچه و نخ تنظیم می‌کند

درجه بخیه را مناسب با نوع پارچه و دوخت تنظیم می‌کند

چرخ خیاطی صنعتی را می‌شناسد

موارد استفاده چرخ خیاطی صنعتی را توضیح می‌دهد

نحوه راه اندازی چرخ خیاطی صنعتی را نمایش می دهد

- توانایی راه اندازی  انواع چرخ خیاطی صنعتی

5/8

4

4

انواع چرخ خیاطی ،روغن مخصوص روغن کاری ، پیچ گوشدی ، ماکو ماسوره ، انواع سوزن چرخهای خیاطی

نظافت چرخ را در هنگام مناسب و به طرز صحیح انجام می‌دهد

روغنکاری و کار با روغندان را در زمانهای مناسب میداند

از پیچ گوشدی در هنگام لزوم استفاده می‌کند

سوز چرخ را تعویض می‌کند

متوجه عیوب چرخ می‌شود و آنها را در سطح ابتدایی رفع می‌کند

سرویس و نگهداری چرخهای خیاطی را توضیح می‌دهد

موارد تعویض سوزن را توضیح می‌دهد

- توانایی نگهداری  انواع چرخ خیاطی و سر دوز

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آبان

بودجه بندی پایه سوم راسته دوزی

 

 

 

وسایل مورد نیاز

عملیات کارگاهی

معلومات نظری

عنوان توانایی

زمان آموزش

هفته

عملی

تئوری

انواع چرخ خیاطی ،روغن مخصوص روغن کاری ، پیچ گوشدی ، ماکو ماسوره ، انواع سوزن چرخهای خیاطی

نظافت چرخ را در هنگام مناسب و به طرز صحیح انجام می‌دهد

روغنکاری و کار با روغندان را در زمانهای مناسب میداند

از پیچ گوشدی در هنگام لزوم استفاده می‌کند

سوز چرخ را تعویض می‌کند

متوجه عیوب چرخ می‌شود و آنها را در سطح ابتدایی رفع می‌کند

سرویس و نگهداری چرخهای خیاطی را توضیح می‌دهد

موارد تعویض سوزن را توضیح می‌دهد

- توانایی نگهداری  انواع چرخ خیاطی و سر دوز

2

1

1

انواع چرخ خیاطی

پارچه

از نخ مناسب استفاده می‌کند

به پدال چرخ تسلط دارد

پارچه را به طور صحیح زیر پایه چرخ می‌گذارد

پارچه را با استفاده مناسب از دو دست زیر چرخ به حرکت در می‌آورد

روش دوخت با انواع چرخ خیاطی را توضیح می دهد

- توانایی دوخت با انواع چرخ خیاطی و سر دوز

5/10

3

انواع چرخ خیاطی

پارچه

از نخ مناسب استفاده می‌کند

به پدال چرخ تسلط دارد

پارچه را به طور صحیح زیر پایه چرخ می‌گذارد

پارچه را با استفاده مناسب از دو دست زیر چرخ به حرکت در می‌آورد

روش دوخت با انواع چرخ خیاطی را توضیح می دهد

- توانایی دوخت با انواع چرخ خیاطی و سر دوز

5/4

2

2

میز برش ، قیچی ، خط کش بلند ، پارچه ،صابون یا مل خیاطی

با توجه به نوع کار پارچه مناسب انتخاب می‌کند

پشت و رو و راه وبیراه پارچه را با مشاهده و لمس کردن تشخیص میدهد

ابعاد ملحفه یکنفره را روی پارچه علامتگذاری می کند

جای دوخت و اضاقه درز را علامتگذاری می کند

برش را انجام می‌دهد

جنس پارچه را می‌شناسد

اصول تشخیص پشت و روی پارچه را توضیح می‌دهد

اصول اندازه گیری ملحفه یکنفره را توضیح می‌دهد

اصول علامت گذاری ملحفه یکنفره را توضیح می‌دهد

اصول برش ملحفه یکنفره را توضیح می‌دهد

توانایی برش ملحفه یکنفره

8

2

میز برش ، قیچی ، خط کش بلند ، پارچه ،صابون یا مل خیاطی

با توجه به نوع کار پارچه مناسب انتخاب می‌کند

پشت و رو و راه وبیراه پارچه را با مشاهده و لمس کردن تشخیص میدهد

ابعاد ملحفه دو نفره را روی پارچه علامتگذاری می کند

جای دوخت و اضاقه درز را علامتگذاری می کند

برش را انجام می‌دهد

جنس پارچه را می‌شناسد

اصول تشخیص پشت و روی پارچه را توضیح می‌دهد

اصول اندازه گیری ملحفه دو نفره را توضیح می‌دهد

اصول علامت گذاری ملحفه دو نفره را توضیح می‌دهد

اصول برش ملحفه دو نفره را توضیح می‌دهد

توانایی برش ملحفه دو نفره

14

5/2

3

میز برش ، قیچی ، خط کش بلند ، پارچه ،صابون یا مل خیاطی

با توجه به نوع کار پارچه مناسب انتخاب می‌کند

پشت و رو و راه وبیراه پارچه را با مشاهده و لمس کردن تشخیص میدهد

ابعاد ملحفه کیسه ای  را روی پارچه علامتگذاری می کند

جای دوخت و اضاقه درز را علامتگذاری می کند

برش را انجام می‌دهد

جنس پارچه را می‌شناسد

اصول تشخیص پشت و روی پارچه را توضیح می‌دهد

اصول اندازه گیری ملحفه کیسه ای را توضیح می‌دهد

اصول علامت گذاری ملحفه کیسه ای را توضیح می‌دهد

اصول برش ملحفه کیسه ای را توضیح می‌دهد

توانایی برش ملحفه کیسه ای

14

5/2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آذر

بودجه بندی پایه سوم راسته دوزی

وسایل مورد نیاز

عملیات کارگاهی

معلومات نظری

عنوان توانایی

زمان آموزش

هفته

عملی

تئوری

میز برش ، قیچی ، خط کش بلند ، پارچه ،صابون یا مل خیاطی

با توجه به نوع کار پارچه مناسب انتخاب می‌کند

پشت و رو و راه وبیراه پارچه را با مشاهده و لمس کردن تشخیص میدهد

ابعاد ملحفه پتو را روی پارچه علامتگذاری می کند

جای دوخت و اضاقه درز را علامتگذاری می کند

برش را انجام می‌دهد

جنس پارچه را می‌شناسد

اصول تشخیص پشت و روی پارچه را توضیح می‌دهد

اصول اندازه گیری ملحفه پتو را توضیح می‌دهد

اصول علامت گذاری ملحفه پتو را توضیح می‌دهد

اصول برش ملحفه پتو را توضیح می‌دهد

توانایی برش ملحفه پتو

15

5/1

1

میز برش ، قیچی ، خط کش بلند ، پارچه ،صابون یا مل خیاطی

با توجه به نوع کار پارچه مناسب انتخاب می‌کند

پشت و رو و راه وبیراه پارچه را با مشاهده و لمس کردن تشخیص میدهد

ابعاد ملحفه پتو را روی پارچه علامتگذاری می کند

جای دوخت و اضاقه درز را علامتگذاری می کند

برش را انجام می‌دهد

جنس پارچه را می‌شناسد

اصول تشخیص پشت و روی پارچه را توضیح می‌دهد

اصول اندازه گیری ملحفه پتو را توضیح می‌دهد

اصول علامت گذاری ملحفه پتو را توضیح می‌دهد

اصول برش ملحفه پتو را توضیح می‌دهد

توانایی برش ملحفه پتو

14

5/1

2

-------------------

----------------------------------------------------------

اصول دوخت ملحفه یکنفره را توضیح می دهد

توانایی دوخت ملحفه یکنفره

-

1

چرخ خیاطی ، نخ ، پارچه

ملحفه را می‌دوزد

در پایان کار درستی کار را کنترل می کند

اصول دوخت ملحفه یکنفره را توضیح می دهد

توانایی دوخت ملحفه یکنفره

5/13

3

3

چرخ خیاطی ، نخ ، پارچه

ملحفه را می‌دوزد

در پایان کار درستی کار را کنترل می کند

اصول دوخت ملحفه دونفره را توضیح می دهد

توانایی دوخت ملحفه دو نفره

5/13

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دی

بودجه بندی پایه سوم راسته دوزی

وسایل مورد نیاز

عملیات کارگاهی

معلومات نظری

عنوان توانایی

زمان آموزش

هفته

عملی

تئوری

چرخ خیاطی ، نخ ، پارچه

ملحفه را می‌دوزد

در پایان کار درستی کار را کنترل می کند

اصول دوخت ملحفه کیسه ای را توضیح می دهد

توانایی دوخت ملحفه کیسه ای

5/14

2

1

چرخ خیاطی ، نخ ، پارچه

ملحفه را می‌دوزد

در پایان کار درستی کار را کنترل می کند

اصول دوخت ملحفه پتو را توضیح می دهد

توانایی دوخت ملحفه پتو

5/8

1

2

میز برش ، قیچی ، خط کش بلند ، پارچه ،صابون یا مل خیاطی

ابعاد کار را اندازه گیری می‌کند

طول و عرض پارچه را اندازه گیری می‌کند

جنس پارچه را تشخیص می دهد

پشت و روی پارچه و راه و بیراه آن را تشخیص می‌دهد

ابعاد روتختی ساده را با توجه به طرح پارچه علامتگذاری می‌کند

برش را بطور صحیح انجام می‌دهد

اصول اندازه گیری ابعاد کار را توضیح می‌دهد

اندازه گیری طول و عرض پارچه را توضیح می‌دهد

جنس پارچه و کاربرد آنرا توضیح می‌دهد

اصول علامتگذاری ابعاد روتختی ساده روی پارچه را توضیح می‌دهد

اصول برش را توضیح می‌دهد

توانایی برش روتختی ساده

5

2

میز برش ، قیچی ، خط کش بلند ، پارچه ،صابون یا مل خیاطی

ابعاد کار را اندازه گیری می‌کند

طول و عرض پارچه را اندازه گیری می‌کند

جنس پارچه را تشخیص می دهد

پشت و روی پارچه و راه و بیراه آن را تشخیص می‌دهد

ابعاد رو تختی دورچین دار را با توجه به طرح پارچه علامتگذاری می‌کند

برش را بطور صحیح انجام می‌دهد

اصول اندازه گیری ابعاد کار را توضیح می‌دهد

اندازه گیری طول و عرض پارچه را توضیح می‌دهد

جنس پارچه و کاربرد آنرا توضیح می‌دهد

علامتگذاری ابعاد روتختی دورچین دار روی پارچه را توضیح می‌دهد

اصول برش را توضیح می‌دهد

توانایی برش رو تختی دورچین دار

12

5/4

3

میز برش ، قیچی ، خط کش بلند ، پارچه ،صابون یا مل خیاطی

ابعاد کار را اندازه گیری می‌کند

طول و عرض پارچه را اندازه گیری می‌کند

جنس پارچه را تشخیص می دهد

پشت و روی پارچه و راه و بیراه آن را تشخیص می‌دهد

ابعاد روتختی سجاف دار ساده را با توجه به طرح پارچه علامتگذاری می‌کند

قطعات مختلف پارچه را کد گذاری می‌کند

برش را بطور صحیح انجام می‌دهد

اصول اندازه گیری ابعاد کار را توضیح می‌دهد

اندازه گیری طول و عرض پارچه را توضیح می‌دهد

جنس پارچه و کاربرد آنرا توضیح می‌دهد

علامتگذاری ابعادروتختی سجاف دارساده روی پارچه راتوضیح می‌دهد

اصول برش را توضیح می‌دهد

توانایی برش روتختی سجاف دار ساده

12

5/4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهمن

بودجه بندی پایه سوم راسته دوزی

وسایل مورد نیاز

عملیات کارگاهی

معلومات نظری

عنوان توانایی

زمان آموزش

هفته

عملی

تئوری

میز برش ، قیچی ، خط کش بلند ، پارچه ،صابون یا مل خیاطی

ابعاد کار را اندازه گیری می‌کند

طول و عرض پارچه را اندازه گیری می‌کند

جنس پارچه را تشخیص می دهد

پشت و روی پارچه و راه و بیراه آن را تشخیص می‌دهد

ابعاد روتختی سجاف دار ساده را با توجه به طرح پارچه علامتگذاری می‌کند

قطعات مختلف پارچه را کد گذاری می‌کند

برش را بطور صحیح انجام می‌دهد

اصول اندازه گیری ابعاد کار را توضیح می‌دهد

اندازه گیری طول و عرض پارچه را توضیح می‌دهد

جنس پارچه و کاربرد آنرا توضیح می‌دهد

علامتگذاری ابعادروتختی سجاف دارساده روی پارچه راتوضیح می‌دهد

اصول برش را توضیح می‌دهد

توانایی برش روتختی سجاف دار ساده

11

4

1

چرخ خیاطی راسته دوز ، انواع سوزن ، انواع نخ، پارچه

رو تختی را بطور صحیح می‌دوزد

اصول دوخت روتختی ساده را توضیح می‌دهد

توانایی دوخت روتختی ساده ، دورچین دارو سجاف دار ساده

1

5/0

چرخ خیاطی راسته دوز ، انواع سوزن ، انواع نخ، پارچه

رو تختی را بطور صحیح می‌دوزد

در پایان کار ، درستی انجام کار را کنترل می‌کند

اصول دوخت روتختی ساده را توضیح می‌دهد

توانایی دوخت روتختی ساده ، دورچین دارو سجاف دار ساده

5/14

2

2

چرخ خیاطی راسته دوز ، انواع سوزن ، انواع نخ، پارچه

قطعات مختلف پارچه را با کوک یا سنجاق ته گرد بهم متصل می‌کند

رو تختی را بطور صحیح می‌دوزد

اصول دوخت روتختی دور چین دار را توضیح می‌دهد

توانایی دوخت روتختی ساده ، دورچین دارو سجاف دار ساده

5/14

2

3

چرخ خیاطی راسته دوز ، انواع سوزن ، انواع نخ، پارچه

رو تختی را بطور صحیح می‌دوزد

در پایان کار ، درستی انجام کار را کنترل می‌کند

اصول دوخت روتختی دور چین دار را توضیح می‌دهد

توانایی دوخت روتختی ساده ، دورچین دارو سجاف دار ساده

15

5/1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسفند

بودجه بندی پایه سوم راسته دوزی

وسایل مورد نیاز

عملیات کارگاهی

معلومات نظری

عنوان توانایی

زمان آموزش

هفته

عملی

تئوری

چرخ خیاطی راسته دوز ، انواع سوزن ، انواع نخ، پارچه

قطعات مختلف پارچه را با کوک یا سنجاق ته گرد بهم متصل می‌کند

رو تختی را بطور صحیح می‌دوزد

اصول دوخت روتختی سجاف دار ساده را توضیح می‌دهد

توانایی دوخت روتختی ساده ، دورچین دارو سجاف دار ساده

15

5/1

1

چرخ خیاطی راسته دوز ، انواع سوزن ، انواع نخ، پارچه

قطعات مختلف پارچه را با کوک یا سنجاق ته گرد بهم متصل می‌کند

رو تختی را بطور صحیح می‌دوزد

اصول دوخت روتختی سجاف دار ساده را توضیح می‌دهد

توانایی دوخت روتختی ساده ، دورچین دارو سجاف دار ساده

15

5/1

2

چرخ خیاطی راسته دوز ، انواع سوزن ، انواع نخ، پارچه

رو تختی را بطور

/ 0 نظر / 30 بازدید